Sadece 15 mm… Dünyanın en küçük TV’si tanıtıldıKıbrıs Haber | Kıbrıs CNN Haber | Kıbrıs Haberleri

8 Aralık 2022 - 05:34

Sadece 15 mm… Dünyanın en küçük TV’si tanıtıldı

Son Güncelleme :

01 Kasım 2022 - 9:43

Sadece 15 mm… Dünyanın en küçük TV’si tanıtıldı

>2];l=b[(l&3)>4];k=b[(k&15)>6];h=b[h&63];c[e++]=g+l+k+h}g=0;h=d;switch(a.length-f){case 2:g= a[f+1],h=b[(g&15)>2]+b[(a&3)>4]+h+d}return c.join(“”)};var ea=”undefined”!==typeof Uint8Array;const t=Symbol(void 0);function A(a,b){Object.isFrozen(a)||(t?a[t]|=b:void 0!==a.l?a.l|=b:Object.defineProperties(a,{l:{value:b,configurable:!0,writable:!0,enumerable:!1}}))}function B(a){let b;t?b=a[t]:b=a.l;return null==b?0:b}function fa(a){A(a,1);return a}function ha(a){A(a,17);return a}function ia(a){return a?!!(B(a)&2):!1};var ja={};function C(a){return null!==a&&”object”===typeof a&&!Array.isArray(a)&&a.constructor===Object}let E;var ka=Object,la=ka.freeze,ma=[];A(ma,3);var na=la.call(ka,ma);function oa(a){if(ia(a.j))throw Error(“Cannot mutate an immutable Message”);};function pa(a){switch(typeof a){case “number”:return isFinite(a)?a:String(a);case “object”:if(a&&!Array.isArray(a)&&ea&&null!=a&&a instanceof Uint8Array)return da(a)}return a};function qa(a,b,c,d){if(null!=a){if(Array.isArray(a))a=ra(a,b,c,void 0!==d);else if(C(a)){const e={};for(let f in a)e[f]=qa(a[f],b,c,d);a=e}else a=b(a,d);return a}}function ra(a,b,c,d){d=d?!!(B(a)&16):void 0;const e=Array.prototype.slice.call(a);c(a,e);for(a=0;a=a.h||d)return(a.g||(a.g=a.j[a.h+a.i]={}))[b]=c,a;void 0!==a.g&&a.h>=a.j.length?(d=a.j.length-1,e=b+a.i,e>=d?(a.j[d]=void 0,a.j[e]=c,a.j.push(a.g)):a.j[e]=c):a.j[b+a.i]=c;void 0!==a.g&&b in a.g&&delete a.g[b];return a};var G=class{constructor(a,b){var c=void 0;null==c&&(c=ua);ua=null;var d=this.constructor.g||0,e=0=this.h?this.g?this.g[h]:void 0:this.j[h+this.i])?Array.isArray(g)&&e(g): F(this,h,na,!1,!0)}toJSON(){const a=this.j;return E?a:ra(a,sa,ta)}};G.prototype.A=ja;G.prototype.toString=function(){return this.j.toString()};function va(a,b){return pa(b)}let ua;var H=class{constructor(a,b=!1){this.key=a;this.defaultValue=b;this.valueType=”boolean”}};var wa=new H(“45368259”),xa=new H(“45357156”,!0),ya=new H(“45350890″);var I=(a,b)=>”&adurl=”==a.substring(a.length-7)?a.substring(0,a.length-7)+b+”&adurl=”:a+b;/* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 */ function J(a,b,c){a.addEventListener&&a.addEventListener(b,c,!1)};var za=RegExp(“^(?:([^:/?#.]+):)?(?://(?:([^\\/?#]*)@)?([^\\/?#]*?)(?::([0-9]+))?(?=[\\/?#]|$))?([^?#]+)?(?:\?([^#]*))?(?:#([\s\S]*))?$”);function Ea(){if(!globalThis.crypto)return Math.random();try{const a=new Uint32Array(1);globalThis.crypto.getRandomValues(a);return a[0]/65536/65536}catch{return Math.random()}}function Fa(a,b){if(a)for(const c in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,c)&&b(a[c],c,a)}function Ga(a=document){return a.createElement(“img”)};function Ha(a,b=null){Ia(a,b)}function Ia(a,b){p.google_image_requests||(p.google_image_requests=[]);const c=Ga(p.document);if(b){const d=e=>{b&&b(e);c.removeEventListener&&c.removeEventListener(“load”,d,!1);c.removeEventListener&&c.removeEventListener(“error”,d,!1)};J(c,”load”,d);J(c,”error”,d)}c.src=a;p.google_image_requests.push(c)};let K=0;function Ja(a,b=null){return b&&b.getAttribute(“data-jc”)===String(a)?b:document.querySelector(`[${“data-jc”}=”${a}”]`)};function L(a){N||(N=new Ka);const b=N.g[a.key];if(“proto”===a.valueType){try{const c=JSON.parse(b);if(Array.isArray(c))return c}catch(c){}return a.defaultValue}return typeof b===typeof a.defaultValue?b:a.defaultValue}var La=class{constructor(){this.g={}}};var Ka=class extends La{constructor(){super();var a=Ja(K,document.currentScript);a=a&&a.getAttribute(“data-jc-flags”)||””;try{const b=JSON.parse(a)[0];a=””;for(let c=0;ce?encodeURIComponent(Ra(a,b,c,d,e+1)):”…”;return encodeURIComponent(String(a))}function Ta(a){let b=1;for(const c in a.h)b=c.length>b?c.length:b;return 3997-b-a.i.length-1} function Ua(a,b,c){b=b+”//pagead2.googlesyndication.com”+c;let d=Ta(a)-c.length;if(0>d)return””;a.g.sort(function(f,g){return f-g});c=null;let e=””;for(let f=0;f{var a;if(a=$a){var b;if(null===S){S=””;try{a=””;try{a=p.top.location.hash}catch(c){a=p.location.hash}a&&(S=(b=a.match(/bdeid=([d,]+)/))?b[1]:””)}catch(c){}}b=S;a=!!b.indexOf&&0Math.random())}start(a,b){if(!this.g)return null;a=new Za(a,b);b=`goog_${a.label}_${a.uniqueId}_start`;T&&U()&&T.mark(b);return a}end(a){if(this.g&&”number”===typeof a.value){a.duration=(Ya()||Xa())-a.value;var b=`goog_${a.label}_${a.uniqueId}_end`;T&&U()&&T.mark(b);!this.g||2048cb(e,a,()=>b.apply(c,f),d)} class eb{constructor(a=null){this.o=Q;this.h=null;this.v=this.m;this.g=a;this.i=!1}m(a,b,c,d,e){e=e||”jserror”;let f;try{const u=new P;var g=u;g.g.push(1);g.h[1]=O(“context”,a);b.error&&b.meta&&b.id||(b=new Na(b,{message:V(b)}));if(b.msg){g=u;var h=b.msg.substring(0,512);g.g.push(2);g.h[2]=O(“msg”,h)}var l=b.meta||{};b=l;if(this.h)try{this.h(b)}catch(v){}if(d)try{d(b)}catch(v){}d=u;l=[l];d.g.push(3);d.h[3]=l;d=p;l=[];let M;b=null;do{var k=d;try{var n;if(n=!!k&&null!=k.location.href)b:{try{q(k.foo); n=!0;break b}catch(v){}n=!1}var m=n}catch{m=!1}m?(M=k.location.href,b=k.document&&k.document.referrer||null):(M=b,b=null);l.push(new Qa(M||””));try{d=k.parent}catch(v){d=null}}while(d&&k!=d);for(let v=0,Aa=l.length-1;v<=Aa;++v)l[v].depth=Aa-v;k=p;if(k.location&&k.location.ancestorOrigins&&k.location.ancestorOrigins.length==l.length-1)for(m=1;m{Q=a??new Wa;”number”!==typeof window.google_srt&&(window.google_srt=Math.random());Va();W=new eb(X);W.h=b=>{var c=K;0!==c&&(b.jc=String(c),c=(c=Ja(c,document.currentScript))&&c.getAttribute(“data-jc-version”)||”unknown”,b.shv=c)};W.i=!0;”complete”==window.document.readyState?gb():X.g&&J(window,”load”,()=>{gb()})})(); var hb=(a,b,c,d)=>db(a,b,c,d),jb=(a,b,c,d)=>{var e=fb,f=”s”;e.s&&e.hasOwnProperty(f)||(f=new e,e.s=f);e=[];!b.eid&&e.length&&(b.eid=e.toString());R(Q,a,b,!0,c,d)};function kb(){const a=window;if(a.gmaSdk||a.webkit?.messageHandlers?.getGmaViewSignals)return a;try{const b=window.parent;if(b.gmaSdk||b.webkit?.messageHandlers?.getGmaViewSignals)return b}catch(b){}return null} function lb(a,b={},c=()=>{},d=()=>{},e=200,f,g){const h=String(Math.floor(2147483647*Ea()));let l=0;const k=n=>{try{const m=”object”===typeof n.data?n.data:JSON.parse(n.data);h===m.paw_id&&(window.clearTimeout(l),window.removeEventListener(“message”,k),m.signal?c(m.signal):m.error&&d(m.error))}catch(m){g(“paw_sigs”,{msg:”postmessageError”,err:m instanceof Error?m.message:”nonError”,data:null==n.data?”null”:500{f(903, ()=>{k(n)})()});a.postMessage({paw_id:h,…b});l=window.setTimeout(()=>{window.removeEventListener(“message”,k);d(“PAW GMA postmessage timed out.”)},e)};function mb(a,b){return F(a,2,b)}function nb(a,b){return F(a,3,b)}function ob(a,b){return F(a,4,b)}function pb(a,b){return F(a,5,b)}function qb(a,b){return F(a,9,b)}function rb(a,b){oa(a);let c;if(null!=b){c=fa([]);let d=!1;for(let e=0;e{b.uach??(b.uach=c);return c});return b.uach_promise=a} function Ab(a){return sb(rb(pb(mb(tb(ob(ub(qb(nb(new wb,a.architecture||””),a.bitness||””),a.mobile||!1),a.model||””),a.platform||””),a.platformVersion||””),a.uaFullVersion||””),a.fullVersionList?.map(b=>{var c=new xb;c=F(c,1,b.brand);return F(c,2,b.version)})||[]),a.wow64||!1)}function Bb(){return zb()?.then(a=>Ab(a))??null};class Cb{constructor(){this.promise=new Promise(a=>{this.g=a})}};window.viewReq=[];const Db=a=>{const b=new Image;b.src=a.replace(“&”,”&”);window.viewReq.push(b)},Eb=a=>{fetch(a,{keepalive:!0,credentials:”include”,redirect:”follow”,method:”get”,mode:”no-cors”}).catch(()=>{Db(a)})},Fb=a=>{window.fetch?Eb(a):Db(a)};K=42; window.vu=a=>{const b=L(xa),c=kb();if(b&&c?.gmaSdk?.getViewSignals){var d=c.gmaSdk.getViewSignals();d&&(a=I(a,”&ms=”+d))}L(wa)&&”__google_lidar_radf_”in window&&(a=I(a,”&avradf=1″));const e=[];d=()=>{const f=new Cb;e.push(f.promise);return f.g};if(L(ya)){const f=Bb();if(null!=f){const g=d();f.then(h=>{a:{E=!0;try{var l=JSON.stringify(h.toJSON(),va);break a}finally{E=!1}l=void 0}h=l;l=[];for(var k=0,n=0;n=8);l[k++]=m}h=da(l,3);0{a=I(a,”&”+g);f()},()=>{f()},200,hb,jb)}0{Fb(a)}):Fb(a)};}).call(this);//]]]]>]]>

TinyCircuits isimli elektronik firması, TinyTV Mini adlı 15 mm ekran ölçüsüne sahip dünyanın en küçük TV’sini görücüye çıkardı.

Dahili düğmelerle veya küçük bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilen minyatür TV’de, videolar kaydedilebiliyor ve cihazın şarjı 1 saat boyunca dayanıyor.

Daily Mail’in haberine göre, TinyTV serisinde biri 15 mm, diğeri 26 mm olmak üzere iki prototip bulunuyor. Seri için Kickstarter’da 2,4 milyon TL’lik (128.640 $) değerinde bir kampanya yürütülüyor.

KULLANICILAR VİDEO YÜKLEYEBİLİR

Videolar hem kullanıcı tarafından yüklenebilir hem de bilgisayara bağlamak için bir USB-C kablosu kullanılarak TinyTV üzerinden aktarılabilir.

Hem 26 mm’lik TinyTV 2 hem de 15 mm’lik TinyTV Mini, ilgili cihazlarda 10 ve 40 saatin üzerinde görüntü sunan 8 GB’lık bir Micro SD kartla birlikte gelir.

Bazı açık kaynaklı videolar önceden yüklenmiş olarak gelirken kullanıcılar kendi favori filmlerini, programlarını ve TikTok videolarını bilgisayarlarına takıp dosyaların içine sürükleyerek yükleyebiliyorlar.

TinyTV serisi, TinyCircuits’in kurucusu ve başkanı Ken Burns tarafından oluşturuldu ve Ohio, ABD’de üretildi. Elektronik şirketi, ilk projesini, 2012 yılında TinyDuino projesi adı verilen minyatür bir bilgisayar işlemcisiyle başlattı.

Kıbrıs Haber

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.